ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നം ചെയ്യുക
ഫ്ലെക്സിബിൾ വില ചർച്ച ചെയ്യുക

 

തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പില്ലോ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ബെയറിംഗ്